Who We AreOur Privacy Policy

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (English version below)

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych jest Szymon Malecki Executive Search.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: contact@maleckiexecutive.com

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikowałaś/ aplikowałeś oraz w celu uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach- jeżeli wyraziłaś/ wyraziłeś oddzielną zgodę na przetwarzanie przez nas danych w tym celu.

Szczegóły przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych Okres retencji
Udział w procesach rekrutacyjnych, na które aplikowałaś/ aplikowałeś bezpośrednio Art. 6 ust. 1 lit c) i a) RODO- obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz zgoda podmiotu danych Niezbędny do realizacji celów przetwarzania- co do zasady nie dłużej niż przez 3 lata od zakończenia rekrutacji
Udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- zgoda podmiotu danych Niezbędny do realizacji celów przetwarzania- uzależniony od ważności zgody na przetwarzanie danych
Obrona przed potencjalnymi roszczeniami wynikającymi z prowadzonych rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych Niezbędny do realizacji celów przetwarzania- co do za sady nie dłużej niż przez 3 lata od zakończenia rekrutacji

Przetwarzanie danych a zgoda

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance zgody na przetwarzanie danych, masz prawo do jej cofnięcia w  dowolnym momencie. Nie wpłynie to na dokonane przez nas przetwarzanie, które odbyło się do momentu otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody a będzie skutkowało jedynie brakiem możliwości przetwarzania przez nas Twoich danych w przyszłości.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Ciebie wszelkich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będą jednak skutkowały brakiem możliwości przetwarzania przez nas Twojej aplikacji i w efekcie uniemożliwią wzięcie udziału w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

Kto może otrzymać moje dane?

  1. Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia informatycznego oraz obsługi dedykowanych programów służących do prowadzenia rekrutacji.
  2. Co do zasady Twoje dane nie będą przetwarzane poza EOG, jednak w przypadku, w którym zaszłaby konieczność przekazania ich poza EOG zostaniesz o tym uprzednio poinformowany wraz ze wskazaniem podstawy takiego przekazania.

Masz prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zaktualizuje się inna podstawa przetwarzania uniemożliwiająca nam realizację państwa żądania;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przeniesienia danych osobowych w zakresie, w jakim opiera się ono na Twojej zgodzie.

Skarga

W przypadku kwestionowania sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.


Information on personal data processing

The Controller of your personal data, i.e. the entity that makes decisions regarding the methods and purposes of personal data processing, is Szymon Malecki Executive Search.

The Controller may be contacted at the following e-mail address: contact@maleckiexecutive.com

Why are we processing your personal data?

Your personal data will be processed by the Controller to ensure participation in the recruitment process for the position for which you have applied as well as for the purpose of participation in future recruitment processes – provided that you have expressed your consent for us to process your personal data for that purpose.

Personal data processing details

Purpose of data processing Grounds for data processing Term of retaining the data
Participation in the recruitment processes for which you have directly applied Article 6 sec. 1c) and 1a) of GDPR – the controller’s legal duty and the consent of the data subject Necessary to achieve the purposes of personal data processing – by principle, no longer than 3 years after completion of the recruitment process
Participation in future recruitment processes Article 6 sec. 1a) of GDPR – consent of the data subject Necessary to achieve the purposes of personal data processing – depending on validity of the consent for personal data processing
Defense against potential claims stemming from the conducted recruitment processes Article 6 sec. 1f) of GDPR – realization of legally justified interests by the personal data controller Necessary to achieve the purposes of personal data processing – by principle, no longer than 3 years after completion of the recruitment process

Data processing and the consent

To the extent to which the processing of your personal data is based on the prerequisite of the consent for data processing, you have the right to withdraw such consent at any time. This will not affect the personal data processing that was performed by us until the moment of receipt of the representation on withdrawing the consent, and it will only have the effect such that we will not be authorized to process your personal data in the future.

Am I under an obligation to provide my personal data?

Your providing of any personal data is completely voluntary. However, if you refuse to provide your personal data or withdraw your consent for provision of personal data, we will be unable to process your application and, consequently, you will not be able to participate in the recruitment processes conducted by us.

Who may receive my personal data?

  1. Your personal data may be provided to the entities that provide the Controller with services related to IT support and administration of dedicated software used in conducting the recruitment processes.
  2. By principle, your personal data will not be processes outside of the EEA, however, if it becomes necessary to send them outside of the EEA, you will be advised of it in advance and you will be provided with the grounds for such sending of the data.

You have the right to:

  1. access your personal data and receive their copies;
  2. correct your personal data;
  3. delete your personal data if another grounds for personal data processing is not updated and we will not be able to process your demand;
  4. restrict the processing of personal data;
  5. lodge an objection against personal data processing;
  6. transfer your personal data to the extent to which it is based on your consent.

 Complaint

If your disagree with the manner of processing your personal data by the Controller, you have the right to file the complaint with the President of the Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, phone no. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Follow us

Al. Gen. Edwarda Dembowskiego 8/2

30-540 Kraków, Poland

Privacy Policy